Motala Biologiska förening

Upplevelser och gemenskap i naturen

 

Välkommen till Motala Biologiska förening  

Välkommen med på utflykter som lär dig mer om naturen eller kom och lyssna på intressanta föreläsningar i vår trevliga föreningslokal.

 Inga förkunskaper krävs för att delta i våra aktiviteter. Tanken är att du i trevlig gemenskap ska kunna lära dig mer om djur och natur

Välkommen till
Kommunrallyt - en tävling i fågelskådning
lör-sön 17-18 november

 

Välkommen att vara med i den lättsamma tävlingen
Kommunrallyt mellan Östergötlands kommuner, om vem
som ser flest fågelarter.
Det är Östergötlands Ornitologiska Förening, ÖgOF, som arrangerar detta populära rally.

Det är ett perfekt tillfälle för dig som vill lära dig mer om fåglar!
Alla fågelintresserade är välkomna att vara med och tävla för Motala genom Motala Biologiska förening!

Anmälan görs till johan.t.jensen@gmail.com. Skriv att du representerar Motala.

Välkommen till upptaktsträff fredag 16/11, kl 18.00, i
MBF:s föreningslokal! Då lägger vi upp strategin och fikar!

Länk till ÖgOFs sida om Kommunrallyt.


Välkommen till höstens föreläsning på Motala bibliotek.
Arrangör: Motala Biologiska förening i samverkan
med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen,
Svenska Turistföreningen och Motala bibliotek. Biljetter säljs på Motala bibliotek. Om det finns platser kvar går det även att betala inträde i samband med föreläsningen.

 

Aktuellt


Tillbaka till översikten

2016-02-18

Fågelholksprojekt

Motala kommun har tillsammans med andra kommuner i Östergötland startat ett fågelholksprojekt. För detta har man sökt och fått bidrag från Region Östergötland. MBF är i stor utsträckning delaktiga med flera delprojekt. Bl.a. ska vi sätta upp och byta ut holkar i Sjöbo/Knäppaviken samt sätta upp uggleholkar. Meddela någon i styrelsen om du vill vara med och hjälpa till. Nedan redovisas samtliga projekt i Östergötland. Texten är sammanfattad från projektbeskrivningen gjord av biolog Fia Sundin, Motala kommun.

Delprojekt 1 - Uggleholkar i Kärnskogsmosse och Fågelmossen – Motala Biologiska förening (MBF)

De senaste åren har slaguggla setts i de norra delarna av Motala kommun bla vid Fågelmossen. Tillgången på naturliga boplatser för slaguggla och andra ugglor har minskat drastiskt och kommer även att minska i framtiden. Slagugglan har häckat i grannkommunen Hallsberg. Under 1984-85 häckade ett par i Östergötland. Vi ska sätta upp fem slaguggleholkar i Kärnskogsmosse och Fågelmossen för att förhoppningsvis återfå slagugglan till Östergötland. Pärlugglor och sparvugglor häckar också i dessa områden och är i stort behov av boplatser. Vi ska därför sätta upp 5 pärluggleholkar och 10 sparvuggleholkar på dessa platser. Motala biologiska förening hjälper till med placering och uppsättning av holkarna. Samt det underhåll som tillkommer när man bör rensa uggleholkar en gång per år för att ugglorna ska vilja häcka där nästa år igen.
6250 kr

Delprojekt 2 – Knipholkar och småfågelholkar i Råssnäs – Motala kommun

Vid Råssnäsuddens friluftsområde finns strövområden, bad, småbåtshamn, motionsspår och grönytor för boule, varpa och fotboll. På udden finns det gamla knotiga tallar och ekar som har pinats av vinden från Vättern. På denna plats tänkte vi hjälpa småfåglarna med boplatser genom att sätta upp 15 småfågelholkar. De hålhäckande sjöfåglarna har svårt att hitta lämpliga boplatser. Därför tänkte vi underlätta för knipa, småskrake och storskrake genom att sätta upp 6 holkar för sjöfågel längs Vätterns strand. De hålhäckande sjöfåglarna har svårt att hitta lämpliga boplatser. Vi tänkte även sätta upp en skyltar för att informera om holkarna och de fåglar som kan tänkas häcka där. Det är ett välbesökt friluftsområde som även har en naturstig med information.
5500 kr
Delprojekt 3 – Göktyteholkar Tinnerö gård – Östergötlands Ornitologiska förening (Ögof)

Göktytan är starkt beroende av torr och öppen mark där små marklevande myror utgör den viktigaste födokällan. Arten har minskat kraftigt i antal under en lång tid och bedömdes senast som NT år 2010. Brist på naturliga håligheter i samband med röjning av äldre och döende träd är ett av alla betydelsefulla hot mot göktytan, särskilt om träd med naturliga håligheter röjs från optimala födosöksområden såsom betesmarker. Vi har tänkt sätta upp 15 holkar för göktytan vid Tinnerö gård i Linköping. Det har tidigare visat sig att projekt med göktyteholkar har lyckade och fått ut flera kullar under många år.
3000 kr

Delprojekt 4 – Tornfalkholkar längs Svartåmynningen, Sättuna och Härnaviken - Östergötlands Ornitologiska förening

Holkprojekt för tornfalkar har tidigare visat sig vara mycket lyckade i tidigare projekt. Man sätter upp holkar högt uppe på laduväggen och får då oftast ett par samma år. Paret återvänder sedan i flera år framöver. Tornfalkar har som flera andra arter svårt att hitta boplatser, som det råder brist på. De vill dessutom häcka nära öppna marker för att lättare kunna födosöka efter gnagare. Vi vill göra fem holkar för tornfalk som ska sättas upp vid Svartåmynningen, Sättuna och Härnaviken.
1000 kr

Delprojekt 5 – Strömstareholkar i Östergötland, Juhani Vuorinen

Juhani Vuorinen har genom åren ideellt satt upp cirka 500 holkar för strömstaren i Östergötland. Strömstarar är nästan helt beroende av holkar för att kunna häcka i Östergötland. 1 av 50 par strömstarar i Östergötland häckar ”naturligt” och de resterande 49 delarna av paren häckar i hans holkar. Vi ska sätta upp 50 strömstare holkar runt om i Östergötland. Dessutom behöver några av de gamla holkarna bytas ut.
5000 kr

Delprojekt 6 – Fågelholkar längs strömmen - Naturskyddsföreningen i Norrköping

Åbackarna ligger längs med Motala ström, sydväst om Folkparken. Det är ett 3 kilometer långt promenadstråk. Här kan du promenera, jogga eller sitta ner. I Motala ström kan du se flera olika sjöfåglar som gräsand, dopping, sothöna, storskrak och vigg. Naturskyddsföreningen i Norrköping ska sätta upp 4 knipholkar och 15 småfågelholkar i Åbackarna längs Motala Ström i Norrköping. Småfågelholkarna ska även placeras i Norrköpings större parker. På detta vis får både människor och fåglar glädje av holkarna. Vi tänkte även sätta upp en skyltar för att informera om holkarna och de fåglar som kan tänkas häcka där. Dessutom ska en kattuggleholk sättas upp i en skog i Norrköpings kommun där man vid flera tillfällen har hört kattuggla tidigare.
5000 kr

Delprojekt 7 – Småfågelholkar i samhället och holkar åt den rödlistade tornseglaren på landsbygden – Naturskyddsföreningen i Åtvidaberg

Den svenska populationen av tornseglare har under en 20-årsperiod minskat med 25 %. En trolig orsak här hemma i Sverige kan vara ökad brist på lämpliga boplatser. Senare tids förändrade takläggningsmetoder, t.ex. när plåttak, platta betongpannor eller annat material ersätter storkupiga tegelpannor, eller när fri inflygning till boet förhindras av hängrännor, medför att det blir alltmer svårt att finna boplatser med minskad föryngring som följd. När tegeltaken byts ut mot plåttak så finns det inte längre någonstans att bygga bo för tornseglarna. Därför ska vi på tre platser ute på landsbygden i Åtvidabergs kommun sätta upp 15 tornseglarholkar på ladugårdar. På detta sätt hjälper vi tornseglarna att hitta nya boplatser.
Dessutom ska Naturskyddsföreningen i Åtvidaberg sätta upp 10 småfågelholkar inne i Åtvidabergs samhälle nära sjukhemmet, för att glädja både dem med och utan vingar. På så sätt får fåglarna bostäder och människor kan glädjas åt dem. Här tänker vi också sätta upp en informationsskylt om fåglar och fågelholkar.
5000 kr

Delprojekt 8 – Godegård Nyckelkärret – Gerhard Wittmann

Vid ett vandringstråk i skogen i Godegård kallat Nyckelkärret ska Gerhard Wittmann, medlem i Motala Biologiska förening, göra och sätta upp 5 holkar för talgoxe och svartvit flugsnappare och 5 holkar för blåmes, svartmes, entita, talltita. Det är stor brist på gamla träd med håligheter i dagens skogar genom att sätta upp holkar hjälper vi de små skogsfåglarna att hitta boplatser.
500 kr

Delprojekt 9 – Holkar för de små skogsfåglarna i Bredsjömossens naturreservat – Motala Biologiska förening

Naturen i Bredsjömossen bjuder på omväxlande näringsrika och näringsfattiga naturtyper. Exempelvis finns örtrik granskog, sumpskogsmosaik och öppna högmossar. Det är brist på hålträd i dagens skogar för att hjälpa de små skogsfåglarna att hitta boplatser så ska vi sätta upp 5 holkar för talgoxe och svartvit flugsnappare och 5 holkar för blåmes, svartmes, entita, talltita i Bredsjömossens naturreservat.
1000 kr

Delprojekt 10 – Skogsfågelholkar i Axhultatorp i norra Motala kommun – Motala Biologiska förening

Det är stor brist på hålträd och död ved i dagens skogar genom att sätta upp holkar hjälper vi de små skogsfåglarna att hitta boplatser. Vi ska sätta upp 2 holkar för trädkrypare, 5 holkar för talgoxe och svartvit flugsnappare och 5 holkar för blåmes, svartmes, entita, talltita. Detta ska vi göra i Axhultaskogen utanför Godegård.
1300 kr

Delprojekt 11 – Småfågelholkar i Sjöbo-Knäppans naturreservat – Motala Biologiska förening

Sjöbo-Knäppans naturreservat ligger vackert beläget vid sjön Boren. I reservatet växlar skuggiga lövskogar med betade hagmarker och orkidérika kalkkärr. Hela reservatet ligger på gammal kulturmark och har brukats som betes- och slåttermark sedan lång tid tillbaka. I reservatet finns också ett orkidékärr, ett fågeltorn och en lummig lövskog. Under tiotals år har Motala Biologiska förening varit engagerade i holkprojekt i Sjöbo-Knäppans naturreservat. Nu behövs 30 nya småfågelholkar! Både för att öka antalet häckningsplatser för småfåglar men också för att byta ut gamla holkar som med åren gått sönder. Vi tänkte även sätta upp skyltar för att informera om holkarna och de fåglar som kan tänkas häcka där.
5000 kr

Delprojekt 12 – Tornseglarholkar vid Smedstad dammar – Naturskyddsföreningen i Linköping

I Linköpings utkant gömmer sig ett litet vattenland med vindlande kanaler och dammar. Smedstadsbäcken och Smedstads dammar är en del av Tinnerbäckens vattensystem och utgör en viktig länk i detta. Här kan du gå på upptäcksfärd längs lättframkomliga gångvägar och små broar som leder dig genom området. Den svenska populationen av tornseglare har under en 20-årsperiod minskat med 25 %. En trolig orsak här hemma i Sverige kan vara ökad brist på lämpliga boplatser. Senare tids förändrade takläggningsmetoder, t.ex. när plåttak, platta betongpannor eller annat material ersätter storkupiga tegelpannor, eller när fri inflygning till boet förhindras av hängrännor, medför att det blir alltmer svårt att finna boplatser med minskad föryngring som följd. När tegeltaken byts ut mot plåttak så finns det inte längre någonstans att bygga bo för tornseglarna. Därför ska vi hjälpa tornseglarna med boplatser och sätta upp 20 holkar vid Smedstad dammar.
4000 kr

Delprojekt 13 – Småfågelholkar vid Svartån i Boxholm – Boxholm kommun

Svartån med dess lummiga stränder går genom Boxholms tätort. I anslutning till Svartån ligger sportanläggningen Svartåvallen. Från Svartåvallen går en liten promenadslinga ner längs Svartån. Kring fotbollsplanerna samt längs promenadslingan tänker vi sätta upp 10 stycken holkar för att hjälpa småfåglarna med boplatser. Området är extra lämpligt ur pedagogisk synvinkel eftersom det är välbesökt. Vi har även för avsikt att sätta upp informationsskyltar som förklarar varför fågelholkar behövs och vilka arter som kan tänkas häcka i just dessa. Boxholms kommun står för uppsättning av holkar och skyltar.
5000 kr

Delprojekt 14 – Sparvuggleholkar Kolmårdensskogen, Vånga, Södra skogsbygden- Sparvuggleforskarna
Juhani Vuorinen - Juhani.vourinen@facere.se – 070-3963997
Under tiotals år har flera ”uggleforskare” satt upp cirka 360-370 sparvuggleholkar i hela Östergötland. Det är Lars Johansson, Lars Peterson, Karl-Martin Axelsson och Juhani Vuorinen. De sätter upp holkar, kollar, underhåller, kollar matförråden i holkarna vintertid och ringmärker ungarna och föräldrarna. De har också guidningar för allmänheten till deras sparvugglebon. Nu vill de sätta upp 25 sparvuggleholkar. Flera av de äldre har förstörts av fallande träd. De ska ersättas och nya holkar ska komma upp i Kolmårdsskogen, mellan Rejmyre och Stavsjö och i Vånga eller södra skogsbygden (i Linköpings och Mjölby kommuner). De underhåller även holkarna i framtiden då dessa behöver tömmas och underhållas varje år.
5000 kr

Delprojekt 15 – Småfågel- och starholkar i Varamon och Offerby – Naturskyddsföreningen Motala

Offerby är ett skogsområde som används flitigt som rekreationsområde, här vistas även barnen från skolan och förskolan i Karshult och där finns även ett vindskydd som är tillgängligt för allmänheten. Här vill naturskyddsföreningen Motala sätta upp 8 småfågelholkar och 2 starholkar. E-luxområdet i Varamon är också ett attraktivt strövområde som är viktigt att bevara. Här finns mycket gammelskog vilket i sin tur gör att det finns gott om insekter. Detta strövområde är en mycket lämplig plats för holkuppsättning och här ska 8 småfågelholkar sättas upp och 2 starholkar.
2080 kr

Samtliga holkar ska byggas av fågelholksmakare:
Hasse Jonsson, tel: 070-2217488.

/Roger LarssonTillbaka till översikten